Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem fanpage’a przez ALSHAYA POLAND Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łuckiej 2/4/6, 00-845 w Warszawie na portalu społecznościowym Facebook na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), tzw. RODO.

1)      Administrator danych osobowych

Administratorem  Państwa danych osobowych jest ALSHAYA POLAND Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łuckiej 2/4/6, 00-845 w Warszawie (dalej Administrator”).

Z Administratorem mogą się Państwo skontaktować poprzez e-mail: dane.osobowe.pl@alshaya.com  lub korespondencyjnie pod ww. adresem siedziby Administratora.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować na ww. adres siedziby lub przy pomocy adresu e-mail: dane.osobowe.pl@alshaya.com.

2)      Kategorie osób, których dane są przetwarzane oraz zakres przetwarzanych danych

a)      Administrator przetwarza dane osób, które:

i)        dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”;

ii)      opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

b)      Administrator przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:

i)        identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick);

ii)      zdjęcie profilowe;

iii)    inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek);

iv)    treść Państwa komentarzy.

3)      Cele i podstawy przetwarzania

a)      Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:

i)        na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na:

(1)   prowadzeniu fanpage pod nazwą TheBodyShopPolska na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez portal Facebook i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu wydarzeń i marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, wiadomości);

(2)   ewentualnym ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

ii)      na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

iii)    na podstawie wymogów ustawowych w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4)      Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych będą mieć:

a)      upoważnieni pracownicy Administratora, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (m.in. usługi IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;

b)      inni Użytkownicy portalu Facebook (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez  Użytkowników są jawne);

c)      organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

d)      właściciel portalu społecznościowego Facebook na zasadach dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

5)       Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6)       Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

a)      dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;

b)      dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych;

c)      dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń.

7)      Prawa

Przysługuje Państwu prawo:

a)      żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

b)      cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

c)      do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w związku z Państwa szczególna sytuacją;

d)      do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa;

8)      Informacje o źródle danych

Państwa dane osobowe Administrator uzyskuje z portalu Facebook, Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpage’u.

9)       Pozostałe informacje

a)      Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

b)      Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne.

 

            Dodatkowo Alshaya Poland Sp. z o.o. wskazuje, iż wraz z Meta Platforms Ireland Limited (dalej „Meta”)  pełnią funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk. Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony znajdą Państwo pod linkiem:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data