Regulamin korzystania ze sklepu internetowego Thebodyshop.pl

Regulamin Sklepu Internetowego The Body Shop

(ważny do 29.07.2021)

§1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin reguluje warunki sprzedaży towarów prowadzonej w sklepie internetowym pod adresem http://thebodyshop.pl („Sklep Internetowy”) przez ALSHAYA POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa (00-845 Warszawa), ul. Łucka 2/4/6, posiadający numer statystyczny REGON 140537349, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 527-25-06-584 (zwaną dalej "Sprzedawcą" lub „Administratorem Danych”). Wszelkie definicje oznaczone wielką literą mają znaczenie nadane im w § 2 niniejszego Regulaminu.

2. Regulamin określa ponadto zasady prawa i obowiązki administratora Serwisu, zwanego dalej: Sprzedawcą oraz klientów Sklepu, zwanych dalej Klientami, jak również zasady ochrony danych osobowych Klientów.

3. Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania ani zgłoszenia jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

4. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania lub zgłoszenia, dokonanie rejestracji lub zgłoszenia jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

5. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu na stronie Sklepu Internetowego . Regulamin jest dostępny również w siedzibie Sprzedawcy, wskazanej w § 1 ust. 1 Regulaminu.

6. Każdy Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili zawarcia umowy.

7. Umożliwienie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Stronami oraz na podstawie Regulaminu.

8. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu – Sklepu Internetowego jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z siecią internetową .

9. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania lub przekazywania poprzez Sklep Internetowy jakichkolwiek treści bezprawnych, treści zabronionych przepisami obowiązującego prawa, w szczególności naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

10. Klient zobowiązany jest do niepodejmowania działań informatycznych lub wszelkich innych działań mających na celu pozyskanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;

11. Klienta obowiązuje zakaz modyfikowania treści dostarczanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, w szczególności podanych na stronie internetowej Sklepu Cen lub opisów Towarów.§2  PODSTAWOWE DEFINICJE

1. Sprzedawca /Administrator Danych – ALSHAYA POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa (00-845 Warszawa), ul. ul. Łucka 2/4/6, posiadający numer statystyczny REGON 140537349, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 527-25-06-584

2. Cena – kwota wynagrodzenia brutto określona w złotych polskich należna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;

3. Dzień Roboczy – każdy dzień z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót;

4. Klient / Kupujący - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, osoba która ukończyła 13 rok życia i zawiera umowę za zgodą przedstawiciela ustawowego,osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawiera lub zamierza zawrzeć ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Towaru/Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Konto Klienta / Konto - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu Internetowego zgodnie z niniejszym Regulaminem, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie Sklepu. Konto Klienta umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Towarów, dostęp do historii Zamówień;

6. Koszyk - usługa dająca Klientowi możliwość dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wpisanie kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami promocji, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), zapamiętanie. W przypadku gdy po dodaniu Towaru do Koszyka Cena ulegnie zmianie, Cena zostanie zaktualizowana w formularzu zamówienia;

7. Newsletter - usługa oferowana przez Sprzedawcę polegająca na wysyłaniu Klientom za ich wyraźną i nieprzerwaną zgodą bezpłatnych cyklicznych informacji dotyczących działań marketingowych Sprzedawcy na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej;

8. Płatność – czynność polegająca na zapłacie w sposób określony w niniejszym Regulaminie wynagrodzenia należnego Sprzedawcy z tytułu wykonania Umowy Sprzedaży stanowiącego sumę Cen poszczególnych Towarów objętych Zamówieniem oraz kosztów dostawypomniejszonych o ewentualne rabaty i zniżki,

9. Polityka Prywatności – polityka prywatności Sklepu Internetowego The Body Shop dostępna pod linkiem. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz zawiera informacje dotyczące plików cookies  zbieranych za pośrednictwem Serwisu.

11. Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line lub z użyciem karty kredytowej za pośrednictwem systemów płatności on-line dostarczonych przez Sprzedawcę;

12. Sklep internetowy/ Serwis – platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę prowadzona przez Sprzedawcę, dostępna za pośrednictwem adresu URL: http://thebodyshop.pl

13. Strony – Klient i Sprzedawca;

14. Towar/Produkt  – rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klienta za zapłatą Ceny. Wszystkie Towary oferowane na stronie Sklepu są fabrycznie nowe; Towary mogą być standardowe albo przygotowane na zamówienie Klienta, w zależności od aktualnej  oferty prezentowanej w ramach Sklepu;

15. Treść/Treści - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia Towaru, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych z późn. zm. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666), jakie są zamieszczane i rozpowszechniane na stronie internetowej Sklepu przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inne podmioty do tego upoważnione przez Sprzedawcę;

16. Umowa Sprzedaży/Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z późn. zm. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380), dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, , zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w sposób określony niniejszym Regulaminem, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Towar, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki;

17. Usługa/Usługi – usługi polegające na prezentowaniu oraz sprzedaży produktów marki THE BODY SHOP znajdujących się w ofercie Sprzedawcy drogą elektroniczną;

18. Zamówienie – formularz udostępniony w Sklepie internetowym określający Towary jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy. Zamówienie przesłane Sprzedawcy stanowi ofertę Klienta, tj. oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

19. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu celem złożenia Zamówienia lub zapoznania się z ofertą Sprzedawcy.§3  OGÓLNE ZASADY SKORZYSTANIA ZE SKLEPU 

1. Informacje prezentowane na stronie sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolnie składana przez Klienta, ale jest konieczna w celu dokonania zakupu Towarów oraz zarejestrowania Konta Klienta.

3. Sprzedawca może powierzyć wykonywanie poszczególnych obowiązków lub bieżącą obsługę sklepu wybranym podwykonawcom, co nie wpływa na zmianę stron Umowy o Świadczenie Usług, na zakres oraz jakość Usług.

4. W celu prawidłowego korzystania z Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego dostepnego pod adresem URL: http://www.thebodyshop.pl konieczne jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, w tym dostęp do łącza internetowego oraz dowolnej przeglądarki internetowej.

5. By dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać aktywny adres e-mail oraz urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

6. Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu za pośrednictwem przeglądarki internetowej oraz nawiązywanie połączenia telefonicznego z Obsługą Klienta może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego zgodnie z pakietem taryfowym operatora sieci, z którego korzysta Klient.

7. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z Serwisu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje wszystkim Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Sprzedawca zastrzega, że w trakcie korzystania z Usług dostępnych z wykorzystaniem teleinformatycznej transmisji danych, mogą zaistnieć pozostające poza kontrolą Usługodawcy obiektywne okoliczności i czynniki mające wpływ na możliwość korzystania z usługi tj. warunki pogodowe, nieprawidłowa instalacja, niedostateczna jakość sygnału, usterka lub awaria sieci teleinformatycznej.§4  RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Sprzedawca świadczy usługi polegające na sprzedaży produktów marki THE BODY SHOP znajdujących się w ofercie Sprzedawcy.

2. Oferta świadczenia Usług jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Sprzedawcę.

3. Produkty sprzedawane w ramach świadczonych Usług spełniają wymagania prawa polskiego. Sprzedaż odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.

4. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy produkcie:

a. zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki;

5. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.

6. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu Zamówienia oraz formy płatności.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

8. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.§5  ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI / UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi wymaga wysłania prawidłowo wypełnionego formularza w postaci elektronicznej za pośrednictwem Serwisu.

2. Sprzedawca umożliwia dokonywanie zakupów w Serwisie użytkownikom zalogowanym poprzez stworzenie Konta Klienta oraz użytkownikom niezalogowanym bez konieczności rejestracji w Sklepie internetowym.

3. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem niezalogowanym z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych Usług oferowanych w ramach Serwisu, które nie wymagają założenia Konta Klienta. W przypadku złożenia Zamówienia Klient zobowiązany będzie do podania danych niezbędnych do realizacji Usługi, tj. aktywny adres email, adres wysyłki Towaru, dane niezbędne do płatności oraz ewentualnie inne dane, o ile ich uzyskanie będzie konieczne do prawidłowego wykonania Umowy przez Sprzedawcę.

4. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą prawidłowego wypełnienia przez niego formularza rejestracyjnego.

5. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na podaniu:

a. loginu (adresu poczty elektronicznej)  

b. hasła, którego wymogi co do złożoności zostaną podane przez Sprzedawcę.

6. Użytkownik wypełniając i wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:

a. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

b. jest pełnoletni  lub

c. ma skończone 13 lat i posiada zgodę rodzica/przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu.

d. akceptuje Regulamin Serwisu;

7. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego Sprzedawca tworzy Konto Klienta o nazwie odpowiadającej nazwie podanej przez Użytkownika. Na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wysyłany jest mail aktywacyjny w celu potwierdzenia założenia Konta Klienta. Jeżeli we wskazanym przez Sprzedawcę okresie Użytkownik nie dokona potwierdzenia założenia Konta, nie będzie miał do niego dostępu i nie będzie mógł korzystać z Usług, które wymagają założenia Konta Klienta a Sprzedawca dokona usunięcia podanych danych Klienta w ciągu 7 dni.

8. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik zobowiązany jest do  bieżącego aktualizowania tej informacji w swoim Koncie Klienta.

9. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem Klienta, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Sprzedawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem związanej ze świadczeniem Usług.

10. Sprzedawca może odmówić utworzenia Konta Klienta, zablokować lub usunąć istniejące Konto Klienta, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisu lub jeżeli Sprzedawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.

11. Użytkownik uzyskuje dostęp do utworzonego Konta za pomocą swojego loginu oraz samodzielnie ustanowionego hasła.

12. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta.

13. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób:

a. Klient dodaje wybrany/e Towar/y do Koszyka, następnie przechodzi do formularza Zamówienia;

b. Klient wybiera jeden z oferowanych sposobów dostawy.

c. Klient wybiera sposób zapłaty za Zamówienie wskazany w formularzu Zamówienia;

d. Klient przesyła Zamówienie za pomocy udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu (przycisk: „Zamawiam i płacę” lub „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”);

e. W zależności od wybranego sposobu zapłaty Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych w celu dokonania płatności;

14. Potwierdzenie zawarcia Umowy dokonywane jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Klienta podany w formularzu zawierający warunki Zamówienia złożonego przez Klienta.

15. Sprzedający zaleca Klientowi zachowanie wiadomości e-mail potwierdzających zawarcie umowy.§6 SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia lub jego części w przypadku braku zamówionego produktu lub w wypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 4 poniżej, o czym Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub drogą mailową. Zamówienia będą realizowane według kolejności wpływania zamówień do Sklepu Internetowego.

2. Oferta sprzedaży poszczególnych produktów jest ważna tak długo, jak produkty te są oferowane w Sklepie internetowym aż do wyczerpania zapasów.

3. Jeżeli adres dostawy jest inny niż adres płatnika, należy dodatkowo wpisać adres odbiorcy.

4. W szczególnych przypadkach: strajki, kataklizmy, działania siły wyższej lub z innych przyczyn nie leżących po stronie Sprzedającego zamówienie może zostać anulowane lub opóźnione wysyłka zostanie zrealizowana w najszybszym możliwym terminie o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności w odniesieniu do wskazanych przez Sprzedawcę produktów, kategorii produktowych lub liczby zamawianych produktów.

6. W przypadku, gdy realizacja części/całości zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

a. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia i za zwrotem Klientowi zapłaconej ceny za Towary);

b. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie za zwrotem ceny zapłaconej za anulowane Towary);

c. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Sklepu Internetowego, w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie Sklepu Internetowego błędnych cen, lub opisów produktów, oraz połączenia przez system informatyczny dwóch lub więcej kodów rabatowych lub promocji, jeśli ich regulaminy nie przewidują takiej możliwości lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. Na czas dostawy zamówionego towaru składa się czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Towaru przez przewoźnika. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę liczony jest od momentu zawarcia Umowy sprzedaży do momentu nadania przesyłki zawierającej Towar i wynosi maksymalnie 10 dni roboczych. Do tego należy doliczyć czas doręczania Towaru przez danego przewoźnika, który jest zależny od formy dostawy wybranej przez Klienta.

9. Koszty dostawy ponosi Klient, chyba, że szczegółowe regulaminy Promocji stanowią inaczej.

10. Koszty oraz warunki dostawy znajdują się na stronie Sklepu internetowego w zakładce Dostawy i płatności

11. Sprzedawca może zmienić oferowane opcje oraz wysokość opłat za dostawy w dowolnej chwili, przy czym forma i wysokość opłat za dostawę zaakceptowana przez Kupującego w chwili składania zamówienia będzie wiążąca dla umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego zamówienia przez Kupującego.

12. Towary zamówione w Sklepie internetowym pod adresem thebodyshop.pl są dostarczane tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Kupujący lub odbiorca Zamówienia powinien przy dostawie sprawdzić stan przesyłki.

14. W przypadku nieprawidłowości stwierdzonych w obecności kuriera, należy odmówić odbioru przesyłki i bezzwłocznie przedstawić kurierowi wszystkie zastrzeżenia odnośnie stwierdzonej nieprawidłowości. Zastrzeżenia te winny być złożone przez Klienta lub odbiorcę zamówienia na dokumencie i podpisane przez kuriera. Odmowę odbioru należy zgłosić w Dziale Obsługi Klienta na adres mailowy sklep@thebodyshop.pl

15. W sytuacji, o której mowa w ust. 13 powyżej  Sprzedawca niezwłocznie uzgodni z Kupującym sposób załatwienia sprawy.

16. W wypadku, gdy Klient nie odbierze wysłanego produktu Sprzedający ma prawo zażądać od Klienta zwrotu kosztów przesyłki zwrotnej.

17. Składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego Klient oświadcza, że ma zdolność do czynności prawnych do zaciągania zobowiązań w tym zakresie. W związku z powyższym, jeżeli osoba nie posiadająca zdolności do czynności prawnych zamawia Towar, jej opiekunowie prawni (w szczególności rodzice lub opiekunowie) ponoszą pełną odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązanie, w tym za zapłatę za Zamówienie.

18. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta

19. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Towarów.§7 PŁATNOŚCI 

1. Klient dokonuje zapłaty za zamówienie „z góry”. Oferowane przez Sprzedawcę metody płatności za Zamówienia dostępne są w zakładce Dostawy i płatności.

2. Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację zamówienia i/lub dostawy lub wyłączenia niektórych kanałów dostawy zamówień oraz form płatności dla Klienta w przypadku uzasadnionego incydentu związanego z płatnością, oszustwa lub próby oszustwa w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Przywrócenie wyłączonych kanałów dostawy lub form płatności może nastąpić po złożeniu przez Klienta kolejnych trzech zamówień opłaconych z góry i odebraniu przesyłek z produktami składającymi się na te zamówienia. Zamówienia nieopłacone z góry będą anulowane przez sprzedawcę.

3. Sprzedawca dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b. zwrotu Produktu w wynikuodstąpienia od umowy;

c. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego Produktu lub wymiany na nowy.

4. Zwrot należności nastąpi:

a. przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient,

b. na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta).

5. Przy zwrocie za zamówienia opłacone z góry Klientowi nie przysługuje prawo do żądania zapłaty odsetek.§8 ZESTAWY PREZENTOWE

1. W ofercie Sklepu Internetowego mogą znajdować się zestawy prezentowe  (dalej: „Zestaw Prezentowy”), w skład których wchodzi kilka produktów.

2. W przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest produkt/produkty wchodzące w skład Zestawu Prezentowego Klient zobiązany jest do zareklamowania całego Zestawu Prezentowego. Nie ma możliwości zgłoszenia reklamacji co do pojedynczych produktów wchodzących w skład Zestawu Prezentowego.

3. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest Zestaw Prezentowy, odstąpienie od umowy sprzedaży, o którym mowa w § 9 poniżej może dotyczyć wyłącznie całego Zestawu Prezntowego. Nie ma możliwości zwrócenia pojedynczych produktów wchodzących w skład Zestawu Prezentowego.§9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ POLITYKA ZWROTÓW

1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zawartej na odległość w terminie 14 dni liczonych od dnia objęcia produktu w posiadanie, bez podania przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi w terminie określonym w ust. 1 poinformować Sprzedawcę w sposób jednoznaczny o zamiarze odstąpienia dołączając dowód dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu. Jednoznaczny sposób poinformowania to: wysłanie stosownego oświadczenia pocztą na adres podany w §2 ust. 1 lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@thebodyshop.pl  podając w tytule wiadomości: „Odstąpienie + nr zamówienia”. Wzór formularza Odstąpienia od Umowy Sprzedaży stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Kupujący ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy Towary nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Towary muszą być odesłane w oryginalnych opakowaniach fabrycznych (w tym ofoliowane) i nie mogą nosić śladów użytkowania.

3. Zwroty Towarów należy kierować na adres The Body Shop, Centrum Handlowe Blue City, Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa lub inny adres wskazany przez Sprzedawcę. Na przesyłce powinien znajdować się dopisek "Zwrot."

4. Odstępujący od umowy odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

5. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

6. Sprzedawca ma prawo powstrzymać się ze zwrotem wartości Zamówienia do momentu otrzymania zwracanych produktów.

7. Sprzedawca zwraca Klientowi koszt dostarczenia  Zamówienia do Klienta w wysokości najtańszej opcji dostawy oferowanej przez Sklep Internetowy.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że  Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami. 

§10 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Sprzedawca  dostarcza Kupującemu Towary bez wad (fizycznych i prawnych). Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Towary.

2. Klient może składać reklamacje w formie elektronicznej na adres: sklep@thebodyshop.pl lub pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Sprzedawcy, wskazany w pkt. 6 poniżej Regulaminu z dopiskiem „Reklamacja”.

3. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji  jest dostarczenie przez Klienta informacji o przyczynach reklamacji, żądania Klienta, reklamowanego Produktu oraz informacji pozwalających zidentyfikować Klienta, tj. numer zamówienia, datę zakupu Towaru, imię i nazwisko (nazwę), adres pocztowy, adres poczty elektronicznej Klienta oraz załączony stosowny dowód zakupu, np. kopię paragonu, faktury. Wzór formularza reklamacji stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej. Brak odpowiedzi Sprzedawcy na reklamację w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim uważa się za jej uznanie.

5. O decyzji Sprzedawcy Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub pisemnie na adres podany  przez Klienta.

6. Klient odsyła reklamowany Produkt  na adres: The Body Shop, Centrum Handlowe Blue City, Aleje Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa lub inny adres wskazany przez Sprzedawcę.

7. Sprzedawca nie jest zobowiązany i nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązywanie sporów z konsumentami w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823).

8. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Produktów dostarczonych w Zamówieniu, z oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta. §11 DANE OSOBOWE

1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym Klient, zaznaczając odpowiednie pole formularza rejestracyjnego, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu,) w celu realizacji zamówień Klienta dokonywanych w Sklepie Internetowym.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie Internetowym.

3. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody poprzez zaznaczenie dodatkowego pola formularza rejestracyjnego, podane przez Klienta dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej będą przetwarzane w celu przesyłania przez Sprzedawcę wiadomości zawierających treści marketingowe (w tym treści dotyczących produktów The Body Shop oraz Promocji).

4. Klient ma możliwość zamieszczenia na swoim Koncie:

a. danych na temat swojej osoby (imię, nazwisko, hasło, adres email);

b. danych adresowych

5. Administratorem danych osobowych Klienta jest ALSHAYA POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa (00-845 Warszawa), ul. ul. Łucka 2/4/6, posiadający numer statystyczny REGON 140537349, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 527-25-06-584.

6. W celu realizacji zamówień dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane podmiotom związanym ze Spółką umowami o współpracy.

7. Dane osobowe są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

8. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.

9. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawiera Polityka Prywatności dostępna pod linkiem.§ 12 CZAS TRWANIA UMOWY ORAZ OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU

1. Umowa zawierana jest przez Sprzedawcę na czas niezbędny do realizacji Umowy oraz świadczenia usług polegających na przeglądaniu zawartości Sklepu, utrzymywania Konta Klienta w Serwisie.

2. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. Sprzedawca ma prawo dokonywać zmian niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i bez podania przyczyny. Zmiany nie będą naruszać praw nabytych Klientów, ani przepisów obowiązującego prawa.

4. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem oraz udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.

5. Dostępność informacji o Towarach na stronach Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności tych produktów w Magazynie i możliwości realizacji zamówienia.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu Internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc.) lub innych przyczyn od niego niezależnych.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

8. Sprzedawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za:

a. jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w tym na skutek usunięcia Konta;

b. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;

c. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Użytkownika,

d. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),

e. podania przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji.

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z Regulaminem.

2. Sprzedawca zastrzega, że materiały zamieszczone w Sklepie, objęte są ochroną prawa autorskiego. Klient ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek działania (nawet możliwego do przewidzenia) osoby trzeciej, z winy Kupującego lub wskutek Siły Wyższej.

4. Informacje dostępne w Sklepie nie zawierają żadnej bezpośredniej lub domniemanej gwarancji odnośnie ich kompletności, dokładności, aktualności, autentyczności dostępności lub wiarygodności.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie może ponieść Klient lub osoba trzecia, wynikające z użycia produktów niezgodnie z przeznaczeniem i z instrukcją użytkowania.

6. Sprzedawca może modyfikować techniczny sposób realizacji Usługi, w szczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek i technologii), jednak bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Klienta i Sprzedawcy.

7. Produkty The Body Shop dostępne w Sklepie Internetowym są przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku przez konsumentów i mogą być sprzedawane tylko w sieci dystrybucji The Body Shop. W związku z tym wszelki zakup, czy inne nabycie w celu odsprzedaży poza tą siecią, w szczególności przez sieć Internet są zabronione.

Data: 9.07.2018 r.

Załączniki

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY