REGULAMIN Akcji  promocyjnej „Halloween z The Body Shop

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem akcji promocyjnej pod hasłem Halloween z The Body Shop (dalej: „Akcja”) jest spółka pod firmą: ALSHAYA POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa), posiadająca numer statystyczny REGON 140537349, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 527-25-06-584 (dalej: „Organizator i Fundator”).

2. Właściciel portalu facebook.com nie jest organizatorem ani współorganizatorem Akcji.

3. Akcja jest organizowana na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”)
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Akcja nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

5. Udział w Akcja oznacza wyrażenie przez Uczestnika Akcji zgody na postanowienia Regulaminu oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Akcji. Biorąc udział w Akcji, Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji.

6. Zasady Akcji określone są postanowieniami Regulaminu, który jednak nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawa.   

§ 2 TERMIN I MIEJSCE PRZEPOWADZENIA AKCJI

1. Akcja przeprowadzana jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na profilu pod adresem: https://www.instagram.com/thebodyshoppl/ dalej: „Profil”), do którego prawa przysługują spółce pod firmą: ALSHAYA POLAND Sp. z o.o. (dalej: „ALSHAYA POLAND”) oraz w sklepach stacjonarnych marki The Body Shop na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej należących do firmy ALSHAYA POLAND Sp. z o.o.

2. Akcja rozpoczyna się w dniu 26 października 2021 roku opublikowaniem postu na Profilu, o którym mowa w § 4.1. Zadanie można wykonać w terminie od 26 października 2021 roku do 2 listopada 2021 roku. Wykonane Zadanie można okazać sprzedawcy w dowolnym sklepie stacjonarnym marki The Body Shop na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 29 października 2021 roku do 2 listopada 2021 roku.

§ 3 UCZESTNICY AKCJI

1. Uczestnikiem Akcji może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca aktywne konto na portalu:facebook.com, a podane przez nią podczas rejestracji na Instagram dane osobowe są prawdziwe i która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i go zaakceptowała (dalej: „Uczestnik”). 

2. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne.  

§ 4 ZASADY AKCJI

1. Aby wziąć udział w Akcji i uzyskać Rabat należy wykonać zadanie opublikowane przez Organizatora na Profilu @thebodyshoppl na Instagramie „Zamieść na swoim profilu zdjęcie lub  filmik w charakteryzacji Halloweenowej oraz oznacz profil @thebodyshoppl i użyj hasztagu #HalloweenzTBS” dalej: ( „Zadanie”).

2. Rozwiązanie Zadania składa się z kolejnych kroków: a) zamieszczenie zdjęcia lub filmiku w charakteryzacji Halloweenowej na profilu Uczestnika na platformie Instagram b) zamieszczenie oznaczenia profilu @thebodyshoppl oraz hasztagu #HalloweenzTBS w opisie pod zdjęciem

3. Wykonanie Zadania zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 i 2 powyżej stanowi zgłoszenie udziału w Akcji.

5. Uczestnictwo w Akcji jest nieodpłatne.

6. Zadanie musi być wyłącznie autorstwa Uczestnika i nie może naruszać praw lub dóbr osobistych osób trzecich.

7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, a wykonując Zadanie  potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji, w tym oświadcza, że utwory w rozumieniu prawa autorskiego, w szczególności zdjęcie/kolaże zdjęć zamieszczone w wykonaniu zadania stanowią jego wyłączną własność, w szczególności w zakresie autorskich praw osobistych i majątkowych, nie naruszają praw osób trzecich (w tym praw autorskich), a także umieszczenie w nich wizerunków, w tym wizerunków osób trzecich oraz innych elementów reprezentujących prawa osób trzecich następuje za zgodą uprawnionych, w szczególności właścicieli praw do wizerunków, a Uczestnik jest uprawniony do przeniesienia na Organizatora tych praw w zakresie pozwalającym na przeprowadzenie Akcji zgodnie z Regulaminem.

 

8. W Konkursie nie będą brały udziału Zadania, które: a. naruszają obowiązujące przepisy prawa, w tym RODO (definicja poniżej) lub krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, prawo autorskie oraz prawa ochronne do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, użytkowych lub nie są wyłącznego autorstwa Uczestnika, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. lub zawierają treści faszystowskie, pornograficzne lub powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,  b. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype, itp., c. są sprzeczne z regulaminem www.instagram.com.

 

§ 5 RABAT

1. W Akcji każdemu z uczestników, który wykonał Zadanie oraz zaprezentował jego wyniki sprzedawcy w dowolnym sklepie stacjonarnym marki The Body Shop na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przyznany rabat (dalej: „Rabat”) o wysokości 40% przy zakupach minimum 2 produktów z serii Dynia na produkty z serii Dynia: Kula do kąpieli Wanilia i Dynia, Krem do rąk Wanilia i Dynia, Kremowy żel pod prysznic Wanilia i Dynia, Masło do ciała Wanilia i Dynia, Peelingująco-odżywcza maska do twarzy pod prysznic Dynia, Balsam do ust Lip Juicers Pumpkin Spice.

2. Uczestnik nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do otrzymania Rabatu na osoby trzecie.

3. Rabat nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inny rabat ani obrotowi handlowemu.

4. Warunkiem przekazania Rabatu Uczestnikowi jest okazanie sprzedawcy w dowolnym sklepie stacjonarnym marki The Body Shop na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wykonanego Zadania.

5. Przekazanie Rabatu następuje w momencie pokazania Zadania sprzedawcy w sklepie stacjonarnym w terminie od 29 października 2021r. do 2 listopada 2021r.

6. Rabat możliwy jest do wykorzystania jedynie w sklepie stacjonarnym. Akcja nie dotyczy sklepu internetowego https://thebodyshop.pl/.

 

§ 6 OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA

  1. Uczestnik Akcji oświadcza, że: a) jest wyłącznym autorem Zadania i posiada do niego pełne prawa autorskie, b) osobom trzecim nie przysługują żadne prawa i roszczenia do Zadania,  c) Zadanie nie stanowi zapożyczenia lub opracowania innego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, nr 90, poz. 613 j.t.), d) Zadanie nie narusza żadnych praw ochronnych w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U.2017 nr 776 t.j. z dnia 2017.04.13) Prawo własności przemysłowej, e) Zadanie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich danych osobowych f) nie zachodzą żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora i Fundatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wykorzystania Zadania.

 

§ 7  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 października 2021 roku.

2. Regulamin dostępny jest na Profilu Fundatora oraz w siedzibie Organizatora.    

3. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik Akcji zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji. Uczestnik Akcji, który nie spełni warunków określonych w niniejszym regulaminie traci prawo do otrzymania Rabatu.

4. Naruszenie przez Uczestników Akcji któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów  powszechnie obowiązującego prawa w związku z uczestnictwem w Akcji, upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika Akcji z Akcji.