REGULAMIN KONKURSU „Konkurs – ulubione serie z Gruszką i Wiśnią”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Organizatorem konkursu i Fundatorem nagród w konkursie pod hasłem Konkurs – ulubione serie z Gruszką i Wiśnią (dalej: „Konkurs”) jest spółka pod firmą: ALSHAYA POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa), posiadająca numer statystyczny REGON 140537349, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 527-25-06-584 (dalej: „Organizator i Fundator”). 

2. Właściciel portalu facebook.com nie jest organizatorem ani współorganizatorem Konkursu.  

3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin)  
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).  

5. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na postanowienia Regulaminu oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Konkursu. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.  

6. Zasady Konkursu określone są postanowieniami Regulaminu, który jednak nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawa.     

§ 2 TERMIN I MIEJSCE PRZEPOWADZENIA KONKURSU  

1. Konkurs przeprowadzany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na profilach pod adresem: https://www.facebook.com/TheBodyShopPolska/ oraz   https://www.instagram.com/thebodyshoppl/  dalej: „Profil), do którego prawa przysługują spółce pod firmą: ALSHAYA POLAND Sp. z o.o. (dalej: „ALSHAYA POLAND”).  

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 marca 2024 roku opublikowaniem postu konkursowego, o którym mowa w § 4.1. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 4 marca 2024 roku. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Profilach w ciągu 14 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń. 

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU  

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca aktywne konto na portalu: facebook.com, a podane przez nią podczas rejestracji na Instagram oraz Facebook dane osobowe są prawdziwe i która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i go zaakceptowała (dalej: „Uczestnik).   

2. W Konkursie nie mogą̨ brać udziału pracownicy Organizatora i Fundatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również̇ ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.  

3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.    

§ 4 ZASADY KONKURSU  

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać zadanie konkursowe opublikowane przez Organizatora na Profilu @thebodyshoppl na Facebooku lub na Instagramie w formie pytania konkursowego: Opisz swój rytuał pielęgnacyjny kosmetykami The Body Shopdalej: ( „Zadanie Konkursowe). 

2. Rozwiązanie Zadania Konkursowego składa się z kolejnych kroków: a) zaobserwowanie profilu @thebodyshoppl na Instagramie lub polubieniu profilu @TheBodyShopPolska na Facebooku b) zamieszczenie odpowiedzi pod postem konkursowym oraz c) zaproszenie do zabawy bliskiej Ci osoby w terminie od 1 marca 2024 r. do dnia 4 maca 2024 r. do godziny 23.59. 

3. Wykonanie Zadania Konkursowego zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 i 2 powyżej stanowi zgłoszenie udziału w Konkursie.  

4. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednokrotnie i wykonać Zadanie Konkursowe tylko jeden raz. W przypadku wykonania Zadania Konkursowego więcej niż jeden raz Organizator pod uwagę weźmie tylko pierwsze z opublikowanych Zadań Konkursowych 

5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.  

6. Zadanie Konkursowe musi być wyłącznie autorstwa Uczestnika i nie może naruszać praw lub dóbr osobistych osób trzecich.  

7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, a wykonując Zadanie Konkursowe potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, w tym oświadcza, że utwory w rozumieniu prawa autorskiego, w szczególności zdjęcie/kolaże zdjęć zamieszczone w wykonaniu zadania konkursowego stanowią jego wyłączną własność, w szczególności w zakresie autorskich praw osobistych i majątkowych, nie naruszają praw osób trzecich (w tym praw autorskich), a także umieszczenie w nich wizerunków, w tym wizerunków osób trzecich oraz innych elementów reprezentujących prawa osób trzecich następuje za zgodą uprawnionych, w szczególności właścicieli praw do wizerunków, a Uczestnik jest uprawniony do przeniesienia na Organizatora tych praw w zakresie pozwalającym na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem. 

 

8. W Konkursie nie będą brały udziału Zadania Konkursowe, które: a. naruszają obowiązujące przepisy prawa, w tym RODO (definicja poniżej) lub krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, prawo autorskie oraz prawa ochronne do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, użytkowych lub nie są wyłącznego autorstwa Uczestnika, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. lub zawierają treści faszystowskie, pornograficzne lub powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,  b. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype, itp., c. są sprzeczne z regulaminem www.instagram.com lub www.facebook.com 

9. Nadzór na prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja (dalej: „Komisja) powołana przez Organizatora, w składzie: a. przewodniczący Komisji; b. członek Komisji; c. sekretarz Komisji.  

10. Posiedzenie Komisji, na którym nastąpi wybór 6 (sześciu) laureatów Konkursu łącznie na platformie Facebook oraz platformie Instagram (dalej: „Laureat”) odbędzie się dnia 5 marca 2024 roku o godzinie 10:00. Obrady mają charakter niejawny i odbywają się w siedzibie Organizatora.  

11. Kryterium wyboru zwycięskiego Zadania Konkursowego jest nieszablonowość w podejściu do tematu oraz inwencja twórcza autora. 

12. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w ciągu 14 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń poprzez ich ogłoszenie na Profilu https://www.facebook.com/TheBodyShopPolska z podaniem imion i nazwisk Laureatów, bądź nicków, którymi Laureaci posługują się na portalu: www.facebook.com       

§ 5 NAGRODY  

1. W Konkursie każdemu z 6 Laureatów zostanie przyznana nagroda (dalej: „Nagroda”): zestaw kosmetyków składający się z: Wegańskie masło do ciała Cherries & Cheer 200 ml o wartości 100 zł/sztuka, Wegański olejek do ciała i masażu Cherries & Cheer o wartości 75 zł/sztuka, Wegański krem do rąk Cherries & Cheer o wartości 40 zł/sztuka, Wegańska mgiełka do ciała Pears & Share o wartości 75 zł/sztuka, wegańskie masło do ciała Pears & Share 200 ml o wartości 100 zł/sztuka, wegański żel pod prysznic Pears & Share o wartości 40 zł/sztuka. Wartość każdego zestawu: 430 zł. 

2. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.  

3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę ani obrotowi handlowemu.  

4. Warunkiem przekazania Nagrody Laureatowi jest podanie przez niego Organizatorowi za pośrednictwem aplikacji konkursowej niezbędnych danych osobowych celem realizacji prawa do Nagrody – imię i nazwisko, adres e-mail, adres Laureata do wysłania nagrody. Podanie danych powinno nastąpić przy wysyłaniu zadania konkursowego w aplikacji konkursowej. Zgłoszenia bez podania pełnych danych osobowych nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu Laureata. 

5. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku nieprzestrzegania warunków Regulaminu. W każdym z wymienionych przypadków Organizator powiadamia Laureata o fakcie utraty prawa do Nagrody poprzez adres mailowy podany w zgłoszeniu. W przypadku utraty przez Laureata prawa do Nagrody, przechodzi ona na rzecz Organizatora.   

6. Przekazanie Nagrody nastąpi w terminie 7 dni od daty przekazania danych Laureata, o których mowa § 5 pkt 4 powyżej na adres  wskazany przez Laureata.  

 

§ 6 OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA  

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że: a) jest wyłącznym autorem Zadania Konkursowego i posiada do niego pełne prawa autorskie, b) osobom trzecim nie przysługują żadne prawa i roszczenia do Zadania Konkursowego,  c) Zadanie Konkursowe nie stanowi zapożyczenia lub opracowania innego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, nr 90, poz. 613 j.t.), d) Zadanie Konkursowe nie narusza żadnych praw ochronnych  
w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U.2017 nr 776 t.j. z dnia 2017.04.13) Prawo własności przemysłowej, e) Zadanie Konkursowe nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich danych osobowych f) nie zachodzą żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora i Fundatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wykorzystania Zadania Konkursowego.  

2. Uczestnik oświadcza, iż z chwilą dokonania zgłoszenia Zadania Konkursowego przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Zadania Konkursowego i upoważnia Organizatora do jego dowolnego wykorzystania na potrzeby Organizatora. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się regulaminem platformy społecznościowej Instagram (www.instagram.com) oraz Facebook (www.facebook.com).       

 

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  

1. Do kompetencji Komisji należy rozpatrywanie reklamacji wpływających od Uczestników Konkursu.  

2. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać  
w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.   

3. Reklamacje powinny zostać wysłane listem poleconym na adres Organizatora, zdefiniowany 
w § 1.1 Regulaminu i zawierać dopisek „Reklamacja – Konkurs ulubione serie z Gruszką i Wiśnią oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres pocztowy Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.   

4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.   

5. Zainteresowani są powiadamiani listem poleconym o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. Przy rozpatrywaniu reklamacji Komisja opiera się na treści Regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa.  

6. Tryb reklamacyjny nie pozbawia Uczestnika możliwości dochodzenia roszczeń przed sądami powszechnymi.    

§ 8 DANE OSOBOWE  

  1.  Administratorem danych osobowych Uczestników jest ALSHAYA POLAND Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łuckiej 2/4/6, 00-845 w Warszawie (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować przy pomocy adresu e-mail: dane.osobowe.pl@alshaya.com  lub korespondencyjnie pod ww. adresem siedziby Administratora. 

  1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia, udziału w konkursie, wybrania zwycięzców oraz poinformowania zwycięzców, wysłania nagród na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Ponadto dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji związanych z udziałem w konkursie, oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami jakie mogą wystąpić na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na rozpatrzeniu reklamacji, a także dane osobowe Laureatów będą przetwarzane również  

  1. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres jednego roku od zakończenia konkursu. Dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z konkursem. Dane osobowe laureatów przechowywane będą do czasu upływu okresów wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w tym przepisów podatkowych). 

  1. Odbiorcami danych osobowych Uczestników są Administrator, jego upoważnieni pracownicy, jak i podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora, w tym dostawca usług hostingowych, i ich upoważnieni pracownicy oraz inne podmioty świadczące usługi na rzecz Zleceniodawcy w związku z organizacją i realizacją Konkursu. 

  1. Uczestnik posiada prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wycofania zgody w każdym czasie za pomocą adresu: dane.osobowe.pl@alshaya.com wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem.  

  1. Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych brak możliwości wzięcia udziału w konkursie oraz wydania nagrody jeżeli zostanie przyznana. 

  1.  Każdemu Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności, gdy przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych; kontakt: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, fax: 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl. 

  1. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji, jak i nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 

§ 9  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2024 roku.  

2. Regulamin dostępny jest na Profilu Fundatora oraz w siedzibie Organizatora.      

3. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w niniejszym regulaminie traci prawo do otrzymania Nagrody. 

4. Naruszenie przez Uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów  powszechnie obowiązującego prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie, upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika Konkursu z Konkursu.