Regulamin Promocji "The Body Shop dla Klubowiczów CCC”

I. Przedmiot Regulaminu

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej dla Klubowiczów Klubu CCC organizowanej w Sklepie Internetowym marki The Body Shop, której przedmiotem jest udzielenie
w ramach dokonywanych przez Uczestnika, który jest zarazem Klubowiczem Klubu CCC, zakupów Produktów oferowanych za pośrednictwem strony  https://www.thebodyshop.pl/ określonego rabatu wskazanego na jednorazowym kuponie rabatowym udostępnionym na koncie Klubowicza.

II. Definicje

Organizator - ALSHAYA POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:00000255186,

Klubowicze Klubu CCC – osoby fizyczne, które przystąpiły do programu lojalnościowego Klub prowadzonego przez CCC S.A., ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice (KRS: 0000211692) i osiągnęły status Silver lub Gold, i dla których udostępniony został kod rabatowy na koncie Klubowicza w zakładce Promocje.

Sklep Internetowy – platforma internetowa prowadzona przez Organizatora pod adresem  https://www.thebodyshop.pl/  umożliwiająca dokonanie zakupu Produktów marki The Body Shop.

Produkty – towary pod marką The Body Shop oferowane przez Organizatora za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz stacjonarnego.

III. Postanowienia ogólne

1. Akcja promocyjna prowadzona będzie dla Klubowiczów Klubu CCC w Sklepie Internetowym marki The Body Shop prowadzonym pod adresem  https://www.thebodyshop.pl/ oraz w salonach stacjonarnych, przy czym udostępnienie kodu rabatowego Klubowiczowi Klubu CCC nastąpi za pośrednictwem konta Klubowicza (w aplikacji i na stronie internetowej).

2. Akcja promocyjna będzie prowadzona w terminie 01.02.2024 r. – 29.02.2024 r. (dalej: „Okres Sprzedaży Promocyjnej”).  

3. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jest całkowicie dobrowolne.

4. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każdy zarejestrowany Klubowicz Klubu CCC, który osiągnął poziom Silver lub Gold, posiadający na swoim koncie Klubowicza w zakładce Promocje jednorazowy kupon rabatowy. Osoba fizyczna lub prawna, która w Okresie Sprzedaży Promocyjnej dokona podczas jednej transakcji zakupu Produktu/ów marki The Body Shop otrzyma rabat w wysokości 40% na cały asortyment. Rabat nie łączy się z innymi ofertami, promocjami i akcjami rabatowymi, zestawami podarunkowymi oraz outletem.

5. Rabat naliczony zostaje po wpisaniu jednorazowego kodu. Rabat nie łączy się z innymi rabatami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego oraz w sklepach stacjonarnych.

6. Rabat nie podlega wymianie na gotówkę lub inne ekwiwalenty.

7. Uczestnikowi Akcji Promocyjnej przysługuje tylko jeden kod rabatowy na zakup Produktów.

8. Uczestnik może skorzystać z Akcji Promocyjnej tylko raz w czasie jej trwania.

9. Akcja Promocyjna zostanie ogłoszona na koncie Klubowicza Klubu CCC oraz w wybranych kanałach komunikacji Klubu CCC.

10. Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają wyłącznie charakter dodatkowy. Wiążącą moc prawną i pierwszeństwo przed innymi materiałami mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

11. Uczestnik biorąc udział w Akcji Promocyjnej wyraża zgodę na ogólne warunki Akcji Promocyjnych określone w niniejszym Regulaminie, w tym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

IV. Odstąpienie od umowy

1. Uczestnikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami prawa i na zasadach ogólnych obowiązujących w Sklepie Internetowym, z zastrzeżeniem pkt IV ust. 2 Regulaminu Akcji Promocyjnej.

2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu Promocyjnego, którego cena była rabatowana na skutek Akcji Promocyjnej, cena jaka będzie zwracana Uczestnikowi wynosić będzie wartość zapłaconą przez Uczestnika, tj.: cenę z uwzględnieniem rabatu.

V. Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia danej Akcji Promocyjnej, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania danej Akcji Promocyjnej, jednakże nie później niż w terminie do 14 dni od dnia zakończenia danej Akcji Promocyjnej na adres siedziby Organizatora. Termin do wniesienia reklamacji uważa się za zachowany, gdy w tym czasie Uczestnik nada pismo w placówce pocztowej operatora publicznego. Organizator nie jest obowiązany do rozpatrzenia reklamacji, w przypadku, gdy reklamacja zostanie wysłana do Organizatora po terminie określonym w niniejszym postanowieniu.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz nazwę Akcji Promocyjnej, której był Uczestnikiem.

3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. Od decyzji Organizatora Uczestnikowi przysługuje odwołanie do Sądu.

6. Reklamacje dotyczące zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym w czasie trwania Akcji Promocyjnej rozpatrywane są na zasadach ogólnych określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

VI. Dane osobowe

1. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby Akcji Promocyjnej, zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) tj. m.in. na potrzeby sprzedaży Produktów, wysyłki Produktów, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organizator informuje, że:

a) Administratorem danych osobowych uczestnika Akcji Promocyjnej jest ALSHAYA POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 00000255186, celem dalszego przetwarzania. Dane osobowe mogą zostać również przekazane podmiotom świadczącym usługi kurierskie lub usługi pocztowe w celu wysyłki Produktów operatorów płatności i banków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora, jak również podmioty, którym zostaną dane zostaną powierzone wyłącznie w celu określonym w niniejszym Regulaminie,

b) dane osobowe Uczestników przetwarzane będą̨ w celu udziału w Akcji Promocyjnej jak również mogą być przetwarzane w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz w celu obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, na podstawie „prawnie uzasadnionego interesu Administratora”,

c) dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do przedawnienia ewentualnych roszczeń w terminie przewidzianym przepisami prawa licząc od czasu zakończenia Akcji Promocyjnej lub wycofania zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych, chyba, że prawo Unii lub prawo krajowe nakazują przechowywanie danych osobowych przez dłuższy okres,

d) Organizator przetwarzane dane osobowe samodzielnie,

e) Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia,

f) Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

g) Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania; podanie danych osobowych jest dobrowolne,

h) Uczestnik, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych może kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, pod adresem e-mail: dane.osobowe.pl@alshaya.com,

i)                    W przypadku realizacji procesu sprzedaży zastosowanie znajdują zapisy polityki prywatności na stronie internetowej https://www.thebodyshop.pl/ pod linkiem https://thebodyshop.pl/polityka-prywatnosci

VII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji Promocyjnych obowiązuje od dnia 1.02.2024 r. Regulamin dostępny jest do czasu jego zmiany/anulowania na stronie Sklepu Internetowego https://www.thebodyshop.pl/ , z zastrzeżeniem sytuacji w których nastąpi awaria Sklepu Internetowego, oraz w siedzibie Organizatora.

2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, bez umniejszenia praw nabytych przez Uczestników przed dniem dokonania zmian.

3. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników umieszczając odpowiednie informacje na stronie Sklepu Internetowego  https://www.thebodyshop.pl/

4. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

5. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Akcji Promocyjnych w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Pozwanego.

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2024 r.