REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNYCH

Organizatorem akcji promocyjnych (dalej: „Promocje”) jest Alshaya Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-845), ul. Łucka 2/4/6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000255186; NIP: 5272506584 , REGON 140537349 (dalej „Sprzedawca”).

WARUNKI PROMOCJI

Niniejszy Regulamin stanowi podstawę organizacji Promocji oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników i jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Promocji, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji oraz treści niniejszego Regulaminu, podczas obowiązywania Promocji, co jednak nie będzie wpływało na złożone i opłacone zamówienia przez Klientów.

2. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu, a Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Promocjach.

3. Promocja odbywa się wyłącznie w sklepie internetowym prowadzonym przez Alshaya Poland znajdującego się pod adresem www.thebodyshop.pl

4. Promocje nie obejmują produktów przecenionych, chyba, że co innego wynika z warunków danej promocji, które będą zakomunikowane na stronie sklepu internetowego.

5. Sprzedawca może organizować następujące akcje promocyjne:

 

a) PROMOCJA TYPU 1+1

Obowiązuje przy zakupie 2 dowolnych produktów nieprzecenionych z kategorii wskazanej w nazwie promocji, gdzie cena najtańszego produktu zostaje obniżona do 1 złotego. Promocja zostanie automatycznie naliczona w koszyku po dodaniu wymaganej liczby produktów. Promocja obowiązuje także przy zakupie wielokrotnym, tj. przy zakupie 2, 4, 6 etc. produktów.

b) PROMOCJA TYPU DRUGI PRODUKT -50%

obowiązuje przy zakupie 2 dowolnych produktów nieprzecenionych z kategorii wskazanej w nazwie promocji, gdzie cena najtańszego produktu zostaje obniżona o 50%. Promocja zostanie automatyczna naliczona w koszyku po dodaniu wymaganej liczby produktów. Promocja obowiązuje także przy zakupie wielokrotnym, tj. przy zakupie 2 ,4 ,6 etc. produktów.

c) PROMOCJA TYPU 3 ZA 2

obowiązuje przy zakupie 3 dowolnych produktów nieprzecenionych z kategorii wskazanej w nazwie promocji, gdzie cena najtańszego produktu zostaje obniżona do 1 złotego. Promocja zostanie automatycznie naliczona w koszyku po dodaniu wymaganej liczby produktów. Promocja obowiązuje także przy zakupie wielokrotnym, tj. przy zakupie 3, 6, 9 etc. produktów.

d) PROMOCJA TYPU 2+2

obowiązuje przy zakupie 4 dowolnych produktów nieprzecenionych z kategorii wskazanej w nazwie promocji, gdzie cena dwóch najtańszych produktów zostaje obniżona do 1 złotego. Promocja zostanie automatycznie naliczona w koszyku po dodaniu wymaganej liczby produktów. Promocja obowiązuje także przy zakupie wielokrotnym, tj. przy zakupie 4, 8, etc. produktów.

e) PROMOCJE W FORMIE UPUSTÓW PROCENTOWYCH na wskazany asortyment

obowiązuje ustalona przez Organizatora obniżka procentowa na wskazany asortyment (np. – 10% na zestawy świąteczne, itp.)

 

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i kodami rabatowymi, chyba, ze co innego wynika z komunikatu o promocji zamieszczonego na stronie Sklepu Internetowego.

7. Uczestnictwo w Promocji jest nieodpłatne i dobrowolne.

8. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające warunki określone w Regulaminie.

9. Uczestnictwa w Promocji, jak i praw i obowiązków z nim związanych Uczestnik nie może przenieść na osoby trzecie.

10. W ofercie Sklepu Internetowego mogą znajdować się również zestawy prezentowe (dalej: „Zestaw Prezentowy”), w skład których może wchodzić kilka produktów.

11. Przedmioty nabyte w ramach Promocji wskazanych w punktach 5 a-d) powyżej podlegają zwrotowi wyłącznie w momencie, gdy Uczestnik zwróci wszystkie nabyte produkty. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Uczestnika z zamówienia może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.

12. Ewentualne reklamacje, dotyczące spraw związanych z Promocją, należy składać drogą elektroniczną za pomocą wiadomości mailowej na adres sklep@thebodyshop.pl wraz z uzasadnieniem.

13. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Promocją można składać w trakcie trwania Promocji, jak również po jej zakończeniu, ale nie później niż w terminie do 14 (czternastu) dni od daty zakończenia Promocji.

14. Uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi towaru zakupionego w Promocji rozpatrywane będą na podstawie wartości widniejących na dowodzie zakupu.

15. Reklamacje będzie rozpatrywać Sprzedawca w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich doręczenia drogą elektroniczną. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana do Uczestnika na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

16. W przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest produkt/produkty wchodzące w skład Zestawu Prezentowego lub nabyte w ramach Promocji, Klient zobowiązany jest do zareklamowania całego Zestawu Prezentowego. Nie ma możliwości zgłoszenia reklamacji co do pojedynczych produktów wchodzących w skład Zestawu Prezentowego lub nabytych w ramach Promocji.

17. Wszelkie pytania związane z Promocjami powinny być kierowane mailowo na adres sklep@thebodyshop.pl

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Promocji, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

19. Wszelkie ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej Promocji i niedające się rozstrzygnąć ugodowo, rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

20. Promocje, o których mowa powyżej, mogą być prowadzone m.in.: na określony czas, do wyczerpania zapasu produktów promocyjnych lub do odwołania. Sprzedawca, ogłasza na stronie Sklepu Internetowego rodzaj promocji i czas jej trwania. Jeżeli w warunkach Promocji wyraźnie nie zastrzeżono inaczej, Promocja obowiązuje do czasu jej odwołania. Jeżeli w warunkach Promocji zastrzeżono ograniczoną pulę produktów objętych Promocją, Promocja obowiązuje do czasu wyczerpania puli takich produktów.

21. Warunki Promocji, przez czas trwania Promocji, będą dostępne na stronie internetowej www.thebodyshop.pl.