REGULAMIN KLUB LOVE YOUR BODY CLUB

 

Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez ALSHAYA POLAND Sp. z o.o. programie lojalnościowym pod nazwą „KLUB LOVE YOUR BODY CLUB”, skierowanym do Klientów sklepów marki THE BODY SHOP. Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Klubie, które Uczestnik akceptuje poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Formularzu zgłoszeniowym lub w trakcie rejestracji z użyciem linku rejestracyjnego dostępnego w Sklepie Internetowym.

I. DEFINICJE

 • 1.1 ORGANIZATOR oznacza podmiot organizujący KLUB LOVE YOUR BODY CLUB , którym jest ALSHAYA POLAND Sp. z o.o., ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa;
 • 1.2 REGULAMIN PROGRAMU oznacza niniejszy Regulamin KLUBU LOVE YOUR BODY CLUB, który definiuje warunki i zasady udziału Uczestnika, Partnera i Organizatora;
 • 1.3 PROGRAM oznacza program CRM pod nazwą KLUB LOVE YOUR BODY CLUB organizowany przez ALSHAYA POLAND Sp. z o.o.
 • 1.4 PARTNER oznacza podmiot będący stroną zawartej z Organizatorem umowy na podstawie której udzielono Organizatorowi licencji na prowadzenie programu CRM. Partnerem programu jest SPARTAVITY Sp. z o.o., ul. Kobierzyńska 190, 30-382 Kraków;
 • 1.5 PLACÓWKA ORGANIZATORA oznacza miejsce sprzedaży detalicznej Towarów lub Usług przez Organizatora;
 • 1.6 TOWARY LUB USŁUGI oznaczają towary lub usługi oferowane do sprzedaży w sklepach marki THE BODY SHOP oraz sprzedaży online na stronie www.thebodyshop.pl prowadzonych przez Organizatora (z wyłączeniem lotnisk), których nabycie, zgodnie z Regulaminem skutkuje naliczeniem Punktów;
 • 1.7 PUNKTY oznaczają naliczone na Konto Uczestnika jednostki (punkty) w związku z nabyciem przez Uczestnika Klubu Towarów lub Usług w placówce Organizatora zgodnie z postanowieniami punktu V poniżej.
 • 1.8 UCZESTNIK pełnoletnia osoba fizyczna, która została zarejestrowana przez Partnera w takim charakterze na podstawie Formularza rejestracyjnego złożonego zgodnie z Regulaminem i przystąpiła do Klubu;
 • 1.9 PRZYSTĄPIENIE DO KLUBU otrzymanie wirtualnego numeru przez Uczestnika Klubu na podstawie jego zgłoszenia, w celu gromadzenia Punktów i historii transakcji na zasadach określonych Regulaminem;
 • 1.10 FORMULARZ REJESTRACYJNY oznacza zgłoszenie przystąpienia do Klubu wg wzoru ustalonego przez Organizatora, poprzez zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Formularz dostępny jest w formie papierowej, w placówkach Organizatora, oraz w postaci elektronicznej, pod adresem: crmonline.com.pl/thebodyshop oraz poprzez link rejestracyjny na stronie Sklepu Internetowego. Na Formularzu Rejestracyjnym Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
 • 1.11 RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • 1.12 KARTA oznacza wirtualny numer przypisany Uczestnikowi przez Partnera zgodnie z Regulaminem. Za wirtualny numer karty służy numer telefonu komórkowego Uczestnika.
 • 1.13 KONTO UCZESTNIKA oznacza konto utworzone na dane (imię i nazwisko) Uczestnika zgodnie z Regulaminem. Do Konta Uczestnika przypisana jest Karta przypisana Uczestnikowi;
 • 1.14 STAN KONTA oznacza aktualną liczbę ważnych punktów naliczonych Uczestnikowi na danym Koncie Uczestnika;
 • 1.16 REJESTRACJA – przypisanie numeru identyfikacyjnego danej Karty do danych osobowych Uczestnika;
 • 1.17 KATEGORIA PRODUKTÓW – grupa/rodzina produktów do której należą poszczególne towary w placówkach Organizatora;
 • 1.18 SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy oferujący sprzedaż produktów THE BODY SHOP prowadzony przez Organizatora na stronie www.thebodyshop.pl
 • 1.19  KUPON RABATOWYwirtualny kupon rabatowy przyznany przez Organizatora, jednorazowego użytku, uprawniający do jednokrotnych zakupów ze zniżką w wysokości wynikającej z kuponu

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 2.1 KLUB LOVE YOUR BODY CLUB jest programem działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • 2.2 Uczestnik może posiadać w danym czasie tylko jedno aktywne Konto Uczestnika;
 • 2.3 Partnerzy nie są upoważnieni ani bezpośrednio, ani w sposób dorozumiany, do reprezentowania Organizatora lub do składania w jego imieniu jakichkolwiek zapewnień, oświadczeń lub podejmowania zobowiązań;
 • 2.4 Przesyłając swoje zgłoszenie, potwierdzasz, że w świetle lokalnego prawa obowiązującego w Twoim miejscu zamieszkania jesteś osobą pełnoletnią, lub że masz ukończone 16 lat i masz zgodę rodzica, opiekuna lub przedstawiciela prawnego – oraz że akceptujesz warunki niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zażądania pisemnego potwierdzenia takiej zgody.
 • 2.5 Członkostwo w Klubie jest osobiste, nieprzenoszalne i podlega niniejszemu Regulaminowi oraz innym zasadom, regulacjom, politykom i procedurom ustanowionym przez Organizatora lub Partnerów oraz zaakceptowanym przez Ciebie w momencie korzystania z ofert, przywilejów i usług bądź dokonywania zakupów. Obowiązuje limit jednego członkostwa na osobę i zarejestrowany numer telefonu. Zdobyte punkty są osobiste i nie można ich przenosić na inną osobę ani innego uczestnika programu lojalnościowego
 • 2.6 Twoim obowiązkiem i warunkiem udziału w programie jest aktualizowanie na bieżąco Twojego numeru telefonu i danych kontaktowych.

III. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KLUBU

 • 3.1 Warunkiem przystąpienia do KLUBU LOVE YOUR BODY CLUB jest wypełnienie w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą Formularza Rejestracyjnego oraz złożenie go w Placówce Organizatora, bądź rejestracja elektroniczna na stronie: crmonline.com.pl/thebodyshop. Link rejestracyjny dostępny będzie również w Sklepie Internetowym. Aby móc się zalogować do Konta Uczestnika należy mieć aktywne konto w Sklepie Internetowym.
 • 3.2 Udział w Klubie i podanie związanych z udziałem w Programie danych osobowych jest dobrowolne; lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Klubie;
 • 3.3 Uczestnik może przystąpić do Klubu w dowolnym momencie jego trwania;
 • 3.4 Przed przystąpieniem do Klubu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Programu dostępnym wraz z Formularzem rRejestracyjnym. Własnoręcznym podpisem złożonym na Formularzu rRejestracyjnym Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Klubu oraz akceptuje jego postanowienia;
 • 3.5 Poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Formularzu rejestracyjnym Uczestnik zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci założenia i prowadzenia konta w Klubie Love Your Body Club
  • 3.5.1 Poprzez wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego na stronie crmonline.com.pl/thebodyshop lub na stronie Sklepu Internetowego Uczestnik zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci założenia i prowadzenia konta w Klubie Love Your Body Club
 • 3.6 Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji o charakterze[AS1]  reklamowym i handlowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do Klubu, jednakże nie wyrażenie zgody pozbawia możliwości Uczestnika otrzymywania informacji o artykułach oferowanych przez Organizatora, powiadomień o ofertach, informacji o konkursach oraz innych informacji dotyczących akcji promocyjnych przekazywanych za pomocą tych środków;[SG2] 
 • 3.6.1 Uczestnik zapisując się do Klubu i wyrażając zgodę na marketing realizowany drogą elektroniczną może się spodziewać otrzymywania informacji marketingowych w tym: sms i newsletter w oparciu o uzasadniony interes administratora.
  Formularz Rejestracyjny.
 • 3.9 Formularze rejestracyjne wypełnione nieczytelnie lub w sposób niekompletny oraz Formularze Rejestracyjne niepodpisane nie będą rejestrowane;
 • 3.10 Administratorem danych osobowych Uczestników Klubu jest ALSHAYA POLAND Sp. z o.o., ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa; szczegółowe postanowienia dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych zawarte są w pkt. X poniżej;
 • 3.11. Administrator zobowiązuje się do przetwarzania pozyskanych danych, zgodnie z wymogami RODO;
 • 3.12 Uczestnik powinien niezwłocznie zawiadomić Organizatora o każdorazowej zmianie swoich danych osobowych;
 • 3.13 Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku braku poinformowania Organizatora przez Uczestnika o zmianie jego danych lub w przypadku podania błędnych danych;

IV. WIRTUALNA KARTA UCZESTNIKA KLUBU

 • 4.1 Karta Uczestnika Klubu służy identyfikacji Uczestnika w Klubie oraz rejestracji Punktów uzyskiwanych przez Uczestnika. Każda Karta posiada numer przypisany konkretnemu Uczestnikowi Programu;
 • 4.2 Karty zgłoszone przez Uczestników do rejestracji przypisywane są w rejestrze Partnera nazwiskom poszczególnych Uczestników do 10 dni roboczych od dnia przekazania przez danego Uczestnika prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego;
 • 4.3 Każdy uczestnik może posiadać tylko jedną Kartę aktywną uprawniającą do naliczania Punktów. W przypadku, gdy Uczestnik w danej Placówce Organizatora posiada więcej niż jedną Kartę aktywną zarejestrowaną, Partner uprawniony jest do unieważnienia wszystkich Kart tego Uczestnika, co oznacza anulowanie zapisanych na Kartach Punktów Klubu;
 • 4.4 Niedopuszczalne jest przenoszenie przez Uczestnika Punktów ze swojej Karty na Kartę innego Uczestnika;
 • 4.5 Karty wirtualne nie są elektronicznymi instrumentami płatniczymi, a w szczególności nie są kartami kredytowymi, debetowymi ani innymi kartami z funkcją płatniczą. Karta uczestnika może być wykorzystywana do uzyskiwania korzyści wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • 4.6 Uczestnik jest obowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o zagubieniu lub utracie numeru Karty. Obowiązek informacji może zostać dopełniony poprzez: zgłoszenie tego faktu listownie do Organizatora lub na adres mailowy: crm.pl@alshaya.com
 • 4.7 Organizator nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe w wyniku zagubienia lub utraty numeru karty przez Uczestnika lub jej udostępnienia osobie trzeciej.
 • 4.8 W przypadku zgłoszenia zagubienia lub utraty numeru Karty, Uczestnikowi zostanie wydana nowa Karta (przypisany zostaje nowy numer Uczestnika Programu).
 • 4.9 W przypadku, kiedy na podstawie podanych danych, nie jest możliwe odnalezienie Uczestnika w bazie danych, a utracił on kartę, zgromadzone punkty przepadają i nie ma możliwości ich odzyskania.

V. GROMADZENIE PUNKTÓW

 • 5.1 Organizator przyznaje Punkty Uczestnikowi za nabycie Towarów lub Usług w swoich placówkach oraz Sklepie Internetowym dokonane przez Uczestnika przy użyciu/podaniu przy zakupach numeru wirtualnej karty;
 • 5.2 Punkty przyznawane są według przelicznika 1zł. = 1 pkt; Kwoty po przecinku nie przeliczają się na punkty i nie ulegają zaokrągleniu. Organizator zastrzega, iż w zależności od konkretnych akcji promocyjnych wartość przyznawanych punktów może się zmieniać. Podczas specjalnych promocji Organizator może przyznawać Uczestnikom dodatkowe punkty, o czym Uczestnicy będą poinformowani podczas danej akcji promocyjnej.
 • 5.3 W przypadku rozszerzenia możliwości zbierania Punktów zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Organizator poinformuje o tym Uczestników za pośrednictwem materiałów informacyjnych;
 • 5.4 Przyznane punkty gromadzone są na Koncie Uczestnika;
 • 5.5 Wraz z przyznawanymi punktami na koncie Uczestnika gromadzona jest jego historia zakupów;
 • 5.6 Gromadzone na wirtualnej karcie i koncie punkty będą przetwarzane poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Uczestniku, w szczególności do analizy lub prognozy preferencji zakupowych kategorii produktów;
 • 5.7 Gromadzone o Uczestnikach informacje zakupowe będę wykorzystywane w celu przygotowania oferty promocyjnej w oparciu o kupowane kategorie produktowe i ilość zgromadzonych punktów;
 • 5.8 Przygotowana oferta promocyjna nie będzie ofertą indywidualną, skierowaną wyłącznie do jednego uczestnika Klubu i nie będzie oparta na automatycznym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 • 5.9 Warunkiem przyznania Punktów jest ustne podanie/podyktowanie przez Uczestnika numeru swojej wirtualnej Karty Klubu pracownikowi w Placówce Organizatora, zanim Uczestnik nabędzie Towar (przed zamknięciem transakcji). W przypadku awarii systemu kasowego w Placówce Organizatora możliwy jest późniejszy zapis punktów na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji. Niezrealizowany w trakcie awarii kupon rabatowy ulega przedłużeniu o 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia. Zgłoszenie z takim zapisem należy zgłosić na adres mailowy: crm.pl@alshaya.com lub bezpośrednio w placówce Organizatora.
 • 5.10 Punkty będą przyznawane na Konto Uczestnika automatycznie, po dokonaniu transakcji; punkty za jeden zakup (jeden paragon fiskalny) mogą być przyznane tylko jeden raz; Uczestnik ma prawo do Punktów jedynie za towary nabyte przez niego osobiście. Próby wykorzystania Karty celem uzyskania Punktów za zakupy zrealizowane przez innych klientów Organizatora będą traktowane jako nadużycie i mogą zakończyć się cofnięciem Punktów oraz wypowiedzeniem warunków Uczestnictwa w Klubie.
 • 5.11 Punkty przyznawane są tylko pod warunkiem dokonania przez Uczestnika w Placówce Organizatora lub Sklepie Internetowym pełnej zapłaty za Towary lub Usługi z użyciem metod płatności dostepnych w Placówkach Organizatora oraz w Sklepie Internetowym.
 • 5.12 Punkty nie są przyznawane w przypadku zakupów objętych indywidualnymi rabatami, nie ujętymi w ogólnodostępnej ofercie sklepu.
 • 5.13 Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę i mogą być użyte jedynie w sposób określony niniejszym Regulaminem;
 • 5.14 Uczestnik jest uprawniony do otrzymania w Placówce Organizatora informacji o stanie swojego Konta Uczestnika oraz informacji dotyczących przyznanych Punktów;
 • 5.15 Uczestnik może sprawdzić stan swojego konta także wirtualnie, logując się na swoje konto na stronie: crmonline.com.pl/thebodyshop oraz na swoje konto klienta w Sklepie Internetowym.
 • 5.16 Punkty zebrane przez Uczestników ważne są 12 miesięcy od daty ich rejestracji. Po upływie tego czasu punkty na koncie starsze niż 12 miesięcy ulegają anulacji;
 • 5.17 Uczestnik może zebrać maksymalnie 1000 Punktów na Koncie Uczestnika. Po osiągnięciu limitu 1000 Punktów możliwość dalszego ich naliczania zostanie automatycznie zablokowana. Aby odblokować dalsze zbieranie Punktów Uczestnik powinien wymienić Punkty na dostępne kupony rabatowe zgodnie z zapisami art. VI poniżej. Aktywacja kuponu rabatowego automatycznie odblokowuje konto i umożliwia dalsze zbieranie Punktów.
 • 5.18 Wszelkie zastrzeżenia co do ilości zgromadzonych Punktów (dodanych lub odjętych) Uczestnik zobowiązany jest zgłosić w Placówce Organizatora w której dokonał zakupów, lub mailowo na adres crm.pl@alshaya.com. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie paragonu kasowego lub faktury potwierdzających dokonanie transakcji z użyciem Wirtualnej Karty w terminie 30 dni; Uczestnik zostanie poinformowany drogą e-mailową o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Decyzja Organizatora w tym zakresie jest ostateczna. Organizator nie wyraża zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

VI. WYMIANA PUNKTÓW NA KUPONY RABATOWE

 • 6.1 Zgromadzone na Koncie Uczestnika Punkty podlegają wymianie na kupony rabatowe zgodnie z poniższymi zasadami:
  • 400 punktów – kupon rabatowy o wartości 25 zł.
  • 600 punktów – kupon rabatowy o wartości 55 zł.
  • 900 punktów – kupon rabatowy o wartości 95 zł.
 • 6.2 Po uzbieraniu wymaganej liczby punktów Uczestnik ma możliwość aktywacji kuponu rabatowego na swoim Koncie Uczestnika.
 • 6.3 Aktywacja kuponu rabatowego powoduje jednocześnie pomniejszenie stanu konta klienta o wartość punktów, jaka jest równoważna aktywowanemu kuponowi.
 • 6.4 Kupon rabatowy jest jednorazowy, można go wykorzystać wyłącznie w jednej transakcji w ciągu  30 dni od momentu jego aktywacji.
 • 6.5 Kupon rabatowy, z zachowaniem zasad, o których mowa w art. 6.4 powyżej, uprawnia do zakupów z rabatem wynikającym z aktywnego kuponu w Placówkach Organizatora oraz w Sklepie Internetowym przez cały rok, za wyjątkiem okresów trwania akcji promocyjnych: Black Friday, wyprzedaży letniej oraz wyprzedaży zimowej. Podczas trwania przedmiotowych promocji nie będzie możliwości zrealizowania kuponów rabatowych, ale gromadzenie punktów za dokonane transakcje będzie odbywało się zgodnie z zapisami art. V powyżej.
 • 6.6 Po aktywacji kuponu przez Uczestnika, kupon zostanie dezaktywowany (straci swoją ważność) po pierwszej najbliższej transakcji dokonanej z jego użyciem. Aktywowany Kupon rabatowy nie może być w żadnej sytuacji ponownie użyty.
 • 6.7 Podczas transakcji można wykorzystać tylko jeden kupon rabatowy.
 • 6.8 Jeśli Uczestnik aktywuje jednocześnie więcej niż jeden kupon na swoim koncie i będą one różnej wartości, podczas najbliższej transakcji zostanie zużyty najdroższy kupon.
 • 6.9 W przypadku gdy Uczestnik w czasie realizacji kuponu rabatowego zakupi jeden lub więcej niż jeden produkt a ich łączna cena jest równa bądź mniejsza od wartości kuponu – Uczestnik płaci za każdy produkt 0.01zł (1 grosz). W przypadku realizacji kuponu o wyższej wartości niż cena produktu różnica w cenie nie jest wydawana a kupon nie może być ponownie użyty. Kupon użyty online obniża tylko wartość produktów, nie ma zastosowania do wartości wysyłki.
 • 6.10 Każdy kupon rabatowy może zostać wykorzystany tylko raz i zostaje naliczony od wszystkich produktów w danej transakcji. Rabat zostaje podzielony równomiernie między wszystkie produkty, a każdy artykuł zostaje objęty takim samym rabatem.
 • 6.11 W przypadku niezrealizowanego kuponu rabatowego, kupon ulega anulacji po 30 dniach a punkty za aktywowany kupon rabatowy nie wracają na konto Uczestnika i nie mogą być ponownie użyte. Uczestnik ma prawo zbierać punkty do kolejnego pułapu rabatowego, o którym mowa w punkcie 6.1. oraz zgodnie z zapisami art. 5.17 powyżej.
 • 6.12 O dodatkowej akcji promocyjnej wymieniającej Punkty na nagrody lub rabaty Organizator poinformuje w odrębnej komunikacji drogą mailową, na wskazane przez uczestników adresy e-mail, jeżeli taka akcja będzie organizowana.
 • 6.13 Kupon rabatowy może być zrealizowany jedynie przez zarejestrowanego Uczestnika. Realizacja uprawnień wynikająca ze zgromadzonych Punktów możliwa jest jedynie z wykorzystaniem aktywnej Karty.
 • 6.14 Kupony rabatowe nie podlegają wymianie na gotówkę; otrzymanie kuponu rabatowego za Punkty może zostać dokonane pod warunkiem posiadania odpowiedniej ilości Punktów na Koncie. Punkty za aktywowany kupon rabatowy zostają automatycznie odjęte z Konta Uczestnika.
 • 6.15 W przypadku zwrotu produktów nabytych w czasie realizacji kuponu rabatowego punkty Uczestnika użyte na aktywowanie kuponu rabatowego nie zostaną zwrócone a zwrot produktu realizowany będzie zgodnie z obowiązującą polityką zwrotów.

VII. REKLAMACJE

 • 7.1 Wszelkie reklamacje dotyczące uczestnictwa w Klubie należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: crm.pl@alshaya.com
 • 7.2 Reklamacje dotyczące jakości nabytych towarów lub usług lub uzyskanych nagród należy zgłaszać w Placówkach Organizatora lub pisemnie na adres Organizatora.

VIII. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU, WYKLUCZENIE Z KLUBU

 • 8.1 KLUB LOVE YOUR BODY CLUB obowiązuje na czas nieokreślony. Program rozpoczyna się od ogłoszenia o jego rozpoczęciu. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Klubu w każdym momencie, za uprzednim zawiadomieniem Partnerów oraz Uczestników, ze skutkiem następującym po 14 dniach kalendarzowych od ogłoszenia zawieszenia lub zakończenia Programu;
 • 8.2 W przypadku zawieszenia lub zakończenia Klubu:
  • 8.2.1 Organizator jest zobowiązany do umieszczenia informacji o zawieszeniu lub zakończeniu prowadzenia Klubu w swojej Placówce oraz na stronie Sklepu Internetowego. Informacja musi zawierać szczegółowe warunki zakończenia Klubu;
  • 8.2.2 Uczestnik będzie powiadomiony o zawieszeniu lub zakończeniu Klubu na aktualny adres e-mail, podany przez Uczestnika w Formularzu rejestracyjnym lub inny wskazany sposób komunikacji;
 • 8.3 W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Klubie, Uczestnik składa pisemne oświadczenie o rezygnacji z Programu w Placówce Organizatora, w której była zarejestrowana Karta danego Uczestnika lub poprzez adres email: crm.pl@alshaya.com  
 • 8.4 Z chwilą doręczenia Organizatorowi oświadczenia Uczestnika o rezygnacji z udziału w Klubie, zaprzestaje on przetwarzania danych osobowych tego Uczestnika w celach realizacji celów Klubu. Organizator zastrzega jednak prawo przechowywania danych w celach  księgowo - podatkowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz obrony roszczeń ALSHAYA POLAND Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 • 8.5 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych zmian w Klubie lojalnościowym oraz jego Regulaminie bez wcześniejszego uprzedzenia, o ile te zmiany nie będą miały negatywnego materialnego wpływu na członkostwo. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać zmiany w Regulaminie – jego najnowszą wersję zawsze znajdziesz na stronie www.thebodyshop.pl.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 9.1 W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie. Wykluczenie z Programu powoduje utratę (anulowanie) zebranych Punktów oraz utratę ważności Karty;
 • Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora, w Placówkach Organizatora oraz na stronie Sklepu Internetowego oraz na stronie: crmonline.com.pl/thebodyshop
 • 9.3 W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy polskiego prawa, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • 9.4 W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania regulaminu, czynów niedozwolonych, zaniedbania lub z innych tytułów, wynikających z utraty zysku, przychodów, dobrego imienia, spodziewanych oszczędności lub danych, lub wszelkich pośrednich lub wtórnych strat lub uszkodzeń.
 • 9.5 W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie, w tym za brak potwierdzenia zakupu na Koncie Uczestnika, a także za niedziałanie Karty lub inne wadliwe działanie.

X. ZASADY POUFNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KLUBU[AS3] 

 • 1 Warunki ogólne.
 • Organizator Klubu dążąc do poszanowania ochrony prywatności Uczestników przedsięwziął niezbędne środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w RODO oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako „Ustawa”).
 • 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest ALSHAYA POLAND Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Łuckiej 2/4/6, 00-845 w Warszawie („Organizator”). Państwa dane osobowe przetwarzane są w następującym celu:
  • 1. zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci założenia i prowadzenia konta w Klubie Love Your Body Club
  • 2. prowadzenia rachunkowości przez Administratora,
  • 3. realizacji zadań związanych z prawami konsumenta w tym: reklamacji i gwarancji,
  • 4. marketingowym, polegającym w szczególności na wysyłaniu ofert handlowych (w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody),
  • 5. obrony przed roszczeniami i dochodzeniu roszczeń,
  • 6. prowadzenia procesów reklamacyjnych,
  • 7. prowadzenia działań statystycznych i archiwizacyjnych.
 • 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  • 1) Realizacja umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną w postaci założenia i prowadzenia konta w Klubie Love Your Body Club (art. 6 ust. 1 lit. B RODO)
  • 2) wypełnienie obowiązku prawnego spoczywającego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), polegającego na:
   • • prowadzeniu rachunkowości Administratora, wynikającego w szczególności z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
   • • rozpatrzeniu i realizacji prawa rękojmi – w celu przeprowadzenia procesu reklamacyjnego wynikającego m.in. art. 556 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
  • 3) realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na:
   • • dochodzeniu i obronie roszczeń,
   • • prowadzeniu procesów reklamacyjnych,
   • • prowadzeniu działań statystycznych i archiwizacyjnych.
 • 4. Podanie danych jest dorbowolne jednak niezbędne aby móc przystąpić do Klubu.
 • 5. Organizator przetwarza Państwa dane samodzielnie. Niemniej jednak w celu realizacji programu lojalnościowego powierzamy Państwa dane partnerom Programu oraz dodatkowo korzystamy z usług dostawców usług technicznych, którzy mogą obsługiwać infrastrukturę techniczną potrzebną nam do świadczenia usług Programu, w szczególności dostawców, którzy hostują, przechowują i utrzymują stronę internetową Programu, jej zawartość i dane, które przetwarzamy, oraz nimi zarządzają. Korzystamy także z pomocy partnerów, którzy wspierają Organizatora przy świadczeniu usług marketingowych. Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe określonym partnerom marketingowym i reklamowym w celu wysyłania Państwu komunikatów promocyjnych na temat produktów oferowanych przez Organizatora, dostawcom usług prawnych i doradczych, z których ALSHAYA POLAND Sp. z o.o. korzysta w związku z prowadzeniem swojej działalności handlowej, kancelariom prawnym i podatkowym, firmom świadczącym usługi serwisowe dla ALSHAYA POLAND Sp. z o.o., firmom kurierskim i pocztowym. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (poza obszar EOG) – w tym podmiotom współpracującym oraz należącym do grupy kapitałowej Alshaya Co. W. L.L. w zakresie niezbędnym do zapewnienia technicznej ciągłości usług świadczonych przez ALSHAYA POLAND Sp. z o.o. Przekazywanie danych odbywa się na podstawie regulacji zatwierdzonych przez Komisję Europejską gwarantujących prawidłowe przetwarzanie danych osobowych w państwie trzecim.
 • 6. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądać ich przeniesienia. Mają Państwo także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uprawnienia te można realizować kontaktując się z ALSHAYA POLAND Sp. z o.o. pod adresem: ul. Łucka 2/4/6, 00-845 Warszawa lub dane.osobowe.pl@alshaya.com. W przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości przetwarzania, możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w:
  • • celach organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia konta w Klubie do momentu dezaktywacji konta lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  • • celach marketingowych, polegających w szczególności na przesyłaniu informacji handlowych, do momentu wycofania zgody.
  • • w celu obrony praw Organizatora i dochodzenia roszczeń, do momentu ich przedawnienia;
  • • w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, tak długo jak to z nich wynika;
  • • w celu prowadzenia działań statystycznych i archiwizacyjnych przez okres aktywacji konta.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych Organizator będzie przechowywać Państwa dane przez okres, w którym jest zobowiązany do zachowania danych lub dokumentów je zawierających, dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Wykorzystujemy profilowanie behawioralne i transakcyjne dostarczane nam przez naszego partnera biznesowego, który jest jednocześnie naszym podmiotem przetwarzającym powierzone mu dane osobowe. Dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych osobowych w ramach profilowania behawioralnego i transakcyjnego oceniamy Twoje wybrane zachowania lub tworzymy prognozy Twoich zachowań, w konsekwencji czego jesteśmy w stanie tworzyć dopasowane oferty. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziesz również w naszej POLITYCE PRYWATNOŚCI, którą znajdziesz pod tym linkiem