REGULAMIN KONKURSU „Dzień Kobiet 2023”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu i Fundatorem nagród w konkursie pod hasłem „Dzień kobiet 2023” (dalej: „Konkurs”) jest spółka pod firmą: ALSHAYA POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa), posiadająca numer statystyczny REGON 140537349, numer identyfikacji podatkowej (NIP) 527-25-06-584 (dalej: „Organizator i Fundator”).

2. Właściciel portalu facebook.com nie jest organizatorem ani współorganizatorem Konkursu.

3. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”)
i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

5. Udział w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na postanowienia Regulaminu oraz akceptację opisanych w Regulaminie zasad Konkursu. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

6. Zasady Konkursu określone są postanowieniami Regulaminu, który jednak nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawa.   

§ 2 TERMIN I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU

1. Konkurs przeprowadzany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na profilu pod adresem: https://www.instagram.com/thebodyshoppl/ oraz https://www.facebook.com/TheBodyShopPolska  dalej: „Profile”), do którego prawa przysługują spółce pod firmą: ALSHAYA POLAND Sp. z o.o. (dalej: „ALSHAYA POLAND”).

2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 6 marca 2023 roku opublikowaniem postu konkursowego, o którym mowa w § 4.1. Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 12 lutego 2023 roku. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Profilach w ciągu 14 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

§ 3 UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca aktywne konto na portalu:facebook.com, a podane przez nią podczas rejestracji na Instagram oraz Facebook dane osobowe są prawdziwe i która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i go zaakceptowała (dalej: „Uczestnik”). 

2. W Konkursie nie mogą̨ brać udziału pracownicy Organizatora i Fundatora oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również̇ ich wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

3. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.  

§ 4 ZASADY KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wykonać zadanie konkursowe opublikowane przez Organizatora na Profilu @thebodyshoppl na Instagramie lub na Profilu @TheBodyShopPolska na Facebooku w formie pytania konkursowego: „Jaka kobieta Cię inspiruje i dlaczego?” dalej: ( „Zadanie Konkursowe”).

2. Rozwiązanie Zadania Konkursowego składa się z kolejnych kroków: a) zaobserwowanie profilu @ thebodyshoppl na Instagramie lub polubienia profilu @TheBodyShopPolska na Facebooku b) zamieszczenie odpowiedzi na pytanie „Jaka kobieta Cię inspiruje i dlaczego?” pod postem oraz c) zaproszenie do zabawy bliskiej Ci osoby od 6 marca 2023 roku do 12 marca 2022 roku do godziny 23.59..  

3. Wykonanie Zadania Konkursowego zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 i 2 powyżej stanowi zgłoszenie udziału w Konkursie.

4. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jednokrotnie i wykonać Zadanie Konkursowe tylko jeden raz. W przypadku wykonania Zadania Konkursowego więcej niż jeden raz Organizator pod uwagę weźmie tylko pierwsze z opublikowanych Zadań Konkursowych.

5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

6. Zadanie Konkursowe musi być wyłącznie autorstwa Uczestnika i nie może naruszać praw lub dóbr osobistych osób trzecich.

7. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, a wykonując Zadanie Konkursowe potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, w tym oświadcza, że utwory w rozumieniu prawa autorskiego, w szczególności zdjęcie/kolaże zdjęć zamieszczone w wykonaniu zadania konkursowego stanowią jego wyłączną własność, w szczególności w zakresie autorskich praw osobistych i majątkowych, nie naruszają praw osób trzecich (w tym praw autorskich), a także umieszczenie w nich wizerunków, w tym wizerunków osób trzecich oraz innych elementów reprezentujących prawa osób trzecich następuje za zgodą uprawnionych, w szczególności właścicieli praw do wizerunków, a Uczestnik jest uprawniony do przeniesienia na Organizatora tych praw w zakresie pozwalającym na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z Regulaminem.

8. W Konkursie nie będą brały udziału Zadania Konkursowe, które: a. naruszają obowiązujące przepisy prawa, w tym RODO (definicja poniżej) lub krajowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, prawo autorskie oraz prawa ochronne do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, użytkowych lub nie są wyłącznego autorstwa Uczestnika, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. lub zawierają treści faszystowskie, pornograficzne lub powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,  b. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, numery GG, Skype, itp., c. są sprzeczne z regulaminem www.instagram.com lub www.facebook.com.

9. Nadzór na prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja (dalej: „Komisja”) powołana przez Organizatora, w składzie: a. przewodniczący Komisji; b. członek Komisji; c. sekretarz Komisji.

10. Posiedzenie Komisji, na którym nastąpi wybór wyłącznie 2 (dwóch) laureatów Konkursu – 1 laureat na platformie Instagram oraz 1 laureat na platformie Facebook (dalej: „Laureat”) odbędzie się dnia 14 marca 2023 roku o godzinie 10:00. Obrady mają charakter niejawny i odbywają się w siedzibie Organizatora.

11. Kryterium wyboru zwycięskiego Zadania Konkursowego jest nieszablonowość w podejściu do tematu oraz inwencja twórcza autora.

12. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości Profilach w ciągu 14 dni od zakończenia przyjmowania zgłoszeń poprzez ich ogłoszenie na Profilach https://www.instagram.com/thebodyshoppl/ oraz https://www.facebook.com/TheBodyShopPolska  z podaniem imienia i nazwiska Laureata, bądź nicku, którym Laureat posługuje się na portalach: www.instagram.com oraz www.facebook.com.     

§ 5 NAGRODY

1. W Konkursie każdemu z 2 Laureatów zostanie przyznana nagroda (dalej: „Nagroda”): zestaw  kosmetyków składający się z: masła do ciała Shea 200ml o wartości 89,90zł/sztuka, kremu do rąk Konopia Siewna 100 ml o wartości 59,90zł/sztuka; żelu pod prysznic Mango 250ml o wartości 32,90zł/sztuka; masła do demakijażu Rumianek 90ml o wartości 69,90zł/sztuka; szamponu przeciwłupieżowego Imbir 250ml o wartości 39,90zł/sztuka; Wartość każdego zestawu wynosi 292,50zł.

2. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do przeniesienia prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.

3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę ani obrotowi handlowemu.

4. Warunkiem przekazania Nagrody Laureatowi jest podanie przez niego Organizatorowi za pośrednictwem aplikacji konkursowej niezbędnych danych osobowych celem realizacji prawa do Nagrody – imię i nazwisko, adres e-mail, adres Laureata do wysłania nagrody. Podanie danych powinno nastąpić przy wysyłaniu zadania konkursowego w aplikacji konkursowej. Zgłoszenia bez podania pełnych danych osobowych nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu Laureata.

5. Laureat traci prawo do Nagrody w przypadku nieprzestrzegania warunków Regulaminu. W każdym z wymienionych przypadków Organizator powiadamia Laureata o fakcie utraty prawa do Nagrody poprzez adres mailowy podany w zgłoszeniu. W przypadku utraty przez Laureata prawa do Nagrody, przechodzi ona na rzecz Organizatora. 

6. Przekazanie Nagrody nastąpi w terminie 7 dni od daty przekazania danych Laureata, o których mowa § 5 pkt 4 powyżej na adres  wskazany przez Laureata.

§ 6 OŚWIADCZENIA UCZESTNIKA

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że: a) jest wyłącznym autorem Zadania Konkursowego i posiada do niego pełne prawa autorskie, b) osobom trzecim nie przysługują żadne prawa i roszczenia do Zadania Konkursowego,  c) Zadanie Konkursowe nie stanowi zapożyczenia lub opracowania innego utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, nr 90, poz. 613 j.t.), d) Zadanie Konkursowe nie narusza żadnych praw ochronnych
w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U.2017 nr 776 t.j. z dnia 2017.04.13) Prawo własności przemysłowej, e) Zadanie Konkursowe nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym ich danych osobowych f) nie zachodzą żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora i Fundatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wykorzystania Zadania Konkursowego.

2. Uczestnik oświadcza, iż z chwilą dokonania zgłoszenia Zadania Konkursowego przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do Zadania Konkursowego i upoważnia Organizatora do jego dowolnego wykorzystania na potrzeby Organizatora. Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się regulaminem platformy społecznościowej Instagram (www.instagram.com) oraz Facebook (www.facebook.com).      

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Do kompetencji Komisji należy rozpatrywanie reklamacji wpływających od Uczestników Konkursu.

2. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać
w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. 

3. Reklamacje powinny zostać wysłane listem poleconym na adres Organizatora, zdefiniowany
w § 1.1 Regulaminu i zawierać dopisek „Reklamacja – Konkurs Dzika Sosna” oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres pocztowy Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania. 

4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. 

5. Zainteresowani są powiadamiani listem poleconym o sposobie rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji. Przy rozpatrywaniu reklamacji Komisja opiera się na treści Regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa.

6. Tryb reklamacyjny nie pozbawia Uczestnika możliwości dochodzenia roszczeń przed sądami powszechnymi.  

§ 8 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na zasadach przewidzianych obowiązującym prawem oraz zgodnie z polityką prywatności Organizatora dostępną w okresie trwania Konkursu na stronie https://thebodyshop.pl/polityka-prywtnosci/

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, przekazania Nagród oraz wykonania obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu np. rozpatrzenie reklamacji, a także jeśli istnieją, innych podstawach prawnych zgodnie z polityką prywatności Organizatora, o której mowa w § 8 ust. 1.

3. . Organizator niniejszym informuje, że dane osobowe podane (przekazane) w związku z organizacją Konkursu przetwarzane są:

a)    w celu udziału i przeprowadzenia Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, przekazania Nagrody, rozpatrywania reklamacji, w celach podatkowych i księgowych oraz wykonania innych obowiązków wynikających z Regulaminu, a w związku z tym celem (tymi celami): (i) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby przekazującej art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), (ii) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, przekazania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrywania reklamacji, do celów podatkowych i księgowych, o których mowa w Regulaminie, (iii) odbiorcami danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz Organizator i Fundator, platforma społecznościowa www.instagram.com, platforma społecznościowa www.facebook.com,  podmioty współpracujące i świadczące usługi wspomagające, w tym wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych, dostawca serwera, podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, (iv) dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do chwili wygaśnięcia wszelkich ewentualnych roszczeń wynikających z Konkursu, (v) przetwarzanie obejmuje: imię (imiona) i nazwisko, nick, nr telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres e-mail, przyznanie Nagrody, przekazanie Nagrody, udział w Konkursie, datę zgłoszenia w Konkursie;

b)    w celach marketingowych, a w związku z tym celem: (i) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby przekazującej dane art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, (ii) odbiorcami danych osobowych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz Organizator i Fundator, platforma społecznościowa www.instagram.com, platforma społecznościowa www.facebook.com, podmioty współpracujące i świadczące usługi wspomagające, w tym wsparcie techniczne dla przechowywania danych osobowych, dostawca serwera, podmioty współpracujące przy organizacji Konkursu, (iii) dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, (iv) przetwarzanie obejmuje: imię (imiona) i nazwisko, nick, nr telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres e-mail, przyznanie Nagrody, przekazanie Nagrody, udział w Konkursie, datę zgłoszenia w Konkursie, (v) Uczestnik nie ma obowiązku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

4. Dane osobowe Uczestników podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do udziału w Konkursie, w szczególności w celach wskazanych w poprzednim punkcie. Dane osobowe uczestników Konkursu są niezwłocznie usuwane po zakończeniu Konkursu, w tym wydaniu Nagród i dochowaniu obowiązków publiczno-prawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje inna podstawa ich przetwarzania, w tym obowiązek przechowywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz gdy, Uczestnik w drodze odrębnego oświadczenia wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. Uczestnikom przysługują prawa do: i) dostępu do swoich danych osobowych, ii) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, iii) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, iv) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów, na jaki była udzielona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, v) przeniesienia danych osobowych, vi) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji praw przysługujących osobie, której dane dotyczą należy skontaktować się z Administratorem: ALSHAYA POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa) lub na adres email: dane.osobowe.pl@alshaya.com .

5. Postanowienia Polityki Mediów Społecznościowych Organizatora możesz znaleźć pod linkiem: https://thebodyshop.pl/polityka-mediow-spolecznosciowych  

§ 9  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2023 roku.

2. Regulamin dostępny jest na Profilu Fundatora oraz w siedzibie Organizatora.

3. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, a także potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w niniejszym regulaminie traci prawo do otrzymania Nagrody.

4. Naruszenie przez Uczestników Konkursu któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów  powszechnie obowiązującego prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie, upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika Konkursu z Konkursu.